“Saglabāsim Latvijas Kāpas”

Apraksts

Latvijas piekrastes daba ir unikāla ar saviem dabas un kultūras pieminekļiem, Natura 2000 un citām neskartām kāpu teritorijām. Tomēr būtiska Latvijas piekrastes problēma ir kvalitatīvas un daudzfunkcionālas tūrisma infrastruktūras objektu nepietiekamība. Neorganizētas atpūtnieku pārvietošanās rezultātā negatīvi tiek ietekmētas Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. To veicina gan informācijas trūkums par saudzējamajām kāpu teritorijām un aizsardzību kopumā un atpūtas un auto stāvvietu trūkums. Pieaugošais tūristu un pašmāju atpūtnieku skaits, kā arī kvalitatīvas infrastruktūras, konkrēti atpūtas vietu un auto stāvvietu trūkums, veicina strauju kāpu dabas daudzveidības iznīcināšanu.

2007.gadā, piesaistot vietējos un ārvalstu fondus, LZK uzsāku kampaņu Saglabāsim Latvijas Kāpas, ar mērķi maksimāli informēt sabiedrību un ārvalstu tūristus par mūsu piekrastes dabas bagātībām un nepieciešamību tās nosargāt. Izplatot bukletus vairākās valodās, rīkojot sabiedriskās kontroles reidus kāpās, veicot informatīvu kampaņu masu medijos un to maksimāli plaši atspoguļojot televīzijā un radio, trīs gadu laikā situācija krasi uzlabojās.

2016. gadā LZK veica reidus visā piekrastē un secināja, ka situācija piekrastes kāpās kopumā pasliktinās – kāpas atsevišķos piekrastes posmos tiek izbraukātas un tādējādi pakļautas iznīcībai. Pieaugošais tūristu un pašmāju atpūtnieku skaits, kā arī kvalitatīvas infrastruktūras, konkrēti atpūtas vietu un auto stāvvietu trūkums, veicina strauju kāpu dabas daudzveidības iznīcināšanu un kāpu joslas degradāciju kopumā.
Saskaņā ar MK 17.11.2016. Rīkojumu Nr.692 Tematiskais plānojums Baltijas jūras piekrastes publiskās infrastruktūras attīstībai visā Latvijas piekrastē tiek plānoti jauni daudzfunkcionāli un kvalitatīvi infrastruktūras objekti. 2017. gada Kampaņas uzdevums bija pievērst uzmanību piekrastes infrastruktūras problēmai, kā arī piedāvāt konkrētus risinājumus. Esošajos un no jauna būvējamos infrastruktūras objektos svarīgs ir ne tikai dabas aizsardzības aspekts, bet arī pieejamības faktors, proti, Universālā dizaina, principu īstenošana, kas nozīmē atpūtas vietas pieejamību gan cilvēkiem ar kustību traucējumiem, gan ģimenēm ar bērniem un sirmgalvjiem.

2018. – 2020. Perioda ietvaros paredzēti konkrēti piekrastes publiskās infrastruktūras labiekārtošanas darbi, kā arī darbs pie sabiedrības informēšanas un izglītošanas. Tiks atjaunota Kāpu sakopšanas talka un priežu stādīšana kā ikgadēja tradīcija, kurā iesaistīsies skolas, vietējā sabiedrība un Latvijas armija. Jaunu sadarbības partneru uzaicināšana un Dabas pieejamības sertificēšanas sistēmas ieviešana ir būtisks mērķis trīs gadu periodam.

Kampaņas koordinātors:
Jānis Matulis, Tel: +371 2653 8817, E-pasts: janis.matulis@zalie.lv